دریافت فایل با موضوع*ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها وچالش ها*

ژئوپولیتیک قزاقستان, فرصت ها وچالش ها,تحقیق ژئوپولیتیک قزاقستان, فرصت ها وچالش ها,مقاله ژئوپولیتیک قزاقستان, فرصت ها وچالش ها,پروژه ژئوپولیتیک قزاقستان, فرصت ها وچالش هاژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها وچالش ها|31009997|qa|
در این پست قصد معرفی فایل ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها وچالش ها را داریم با ما همراه باشید.

این فایل به بررسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 173 صفحه می باشد .

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

در این پژوهش به مطالعه و تحلیل «فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی» قزاقستان می پردازیم. در فصل اول مقاله پس از بیان مساله و طرح سوالات و فرضیات تحقیق، به مبانی نظری و تعریف مفاهیم کلی اصطلاحات مورد بحث می پردازیم . و میخوانیم که جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک دو مبحث مکمل هم، از یک موضوع علمی اند که به مطالعه نقش آفرینی «قدرت» سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازند. جغرافیای سیاسی چشم انداز های سیاسی پدیده جغرافیا را مطالعه می کند و ژئوپولیتیک نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل را مورد بررسی قرار می دهد. ژئواستراتژی را کاربرد ژئوپولیتیک در برنامه ریزی نظامی به منظور استفاده بهینه از منابع دفاع ملی تعریف کرده و به مفاهیم ژئواکونومی (ژئوپولیتیک اقتصادی) و ژئوکالچر که مفهومی است متناظر با ژئوپولیتیک که به جای سیاست، بر فرهنگ تمرکز دارد.
پس از آن به استراتژی ژئوپولیتیک یا تدوین کد ژئوپولیتیک که برآوردی است از عوامل مثبت و منفی ژئوپولیتیکی یک کشور که از آنها تحت عنوان فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی نام برده می شود اشاره کردیم و گفتیم استراتژی ژئوپولیتیک تعیین کننده استراتژی ملی و چارچوبی است برای سیاست خارجی هر کشور و همچنین مشخص می کند که یک کشور در سطح جهانی، چه وزنی دارد.
واژه های کلیدی: ژئوپولیتیک ، قزاقستان، کدهای ژئوپولیتیکی، تهدید و فرصت.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : کلیات و مبانی نظری
بخش اول : کلیات
۱-۱) بیان مسئله ۲
۱-۲) سوالات اصلی ۳
۱-۳) فرضیه ها ۳
۱-۴) قلمرو تحقیق ۴
۱-۶ ) اهداف پژوهش ۴
۱-۷ ) روش کار تحقیق ۴
۵) پیشینه تحقیق ۴
بخش دوم : مبانی نظری
۱-۲-۱) مفهوم ژئوپولیتیک ۷
۱-۲-۲-) کدهای ژئوپولیتیکی ۱۱
۱-۲-۳) مفهوم تهدید و فرصت ۱۲
۱-۲-۴) بحران های قومی (تبیین نظری) ۱۴
۱-۲-۵) آسیای مرکزی، نام و موقعیت ۱۶
فصل دوم : جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر
۲-۱) موقعیت آسیایی مرکزی ۱۹
۲-۲) روابط خارجی ۲۱
۲-۳)نقش آسیای مرکزی در امنیت جدید خاورمیانه ۳۵
۲-۴) نگاهى به منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه خزر ۳۸
۲-۵) سازمان های منطقه ای ۴۰
۲-۶)دریای خزر ۵۰
۲-۷) رژیم حقوقی دریای خزر ۵۹
فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی قزاقستان
۳-۱) موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان ۶۸
۳-۲) اقلیم ۷۰
۳-۳) منابع آب ۷۱
۳-۴) دریاچه آرال ۷۴
۳-۵) مشکلات زیست محیطی دریاچه آرال ۷۵
۳-۶)عوارض طبیعی ۷۸
۳-۷) بنادر مهم ۷۸
۳-۸) شهرهای مهم ۷۹
۳-۹) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه ۸۳
۳-۱۰) اوضاع اقتصادی ۸۴
۳-۱۱) تولیدات کشاورزی ۸۷
۳-۱۲) انرژی ۸۹
۳-۱۳)پیشینیه تاریخی ۹۲
۳-۱۴) جغرافیای انسانی ۹۹
۳-۱۵) ادیان و مذاهب ۱۰۷
۳-۱۶) اوضاع اجتماعی ۱۱۳
۳-۱۷) تلویزیون در جامعه قزاقستان ۱۲۶
فصل چهارم : ژئوپولیتیک قزاقستان
۴-۱) چکیده ای از جغرافیای قزاقستان ۱۲۸
۴-۲)موقعیت ژئوپولیتکی قزاقستان ۱۳۰
۴-۳) کدهای ژئوپولیتیکی و تاثیر آن بر روابط کشورها ۱۳۲
۴-۴) کدهای ژئوپولیتیک منفی یا تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان ۱۳۳
۴-۴-۲) تنگناهای جغرافیایی ۱۳۳
۴-۴-۲) تنگناهای جمعیتی ۱۳۸
۴-۴-۳) مشکلات اقلیمی ۱۴۱
۴-۵) کدهای ژئوپولیتیک مثبت یا فرصت های ژئوپولیتیکی ۱۴۵
۴-۵-۱) موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ۱۴۵
۴-۶-۲) منابع طبیعی متنوع و فراوان ۱۴۷
۴-۶-۳)تولید وسیع غلات ۱۵۱
۴-۶-۴) وسعت سرزمین و عمق استراتژیک ۱۵۳
۴-۶-۵) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه ۱۵۴
۴-۶-۶)در اختیار داشتن میراث استراتژیک شوروی سابق ۱۵۵
۴-۶-۷) نرخ با سوادی بالا ۱۵۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) جمع بندی و نتیجه گیری ۱۵۹
۵-۲) آزمون فرضیه ها ۱۶۱
۵-۳)پیشنهادات ۱۶۴
منابع و ماخذ ۱۶۶


مطالب دیگر:
نمایش اعداد اعشارینمایش اعشاری عددهانمایش عدد های تقریبی روی محورنمو فصل 11نمودار ها و تفسیر نتیجه هانواحی انسانی چگونه پدید می اید؟نور و مشاهده اجسام جلسه هفتمنور و ویژگی های آننوع زیستی در نواحی گرم و مرطوبنیرو فیزیک نهم فصل 5واکنش دهنده محدود کننده و اضافیوضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه عهندسه 1 دوم دبیرستانهندسه 1 فصل 1 همنهشتیمثلث متساوی الساقینهندسه 1 فصل 2 مساحتهندسه 1 فصل 3 پاره خط های متناسب در مثلث های متشابههندسه 1 فصل 4 کرههندسه 1 فصل 4 مکعب مستطیل و مکعبهندسه 1 فصل 4 منشور و استوانههندسه 1 فصل 4 هرم و مخلوطهندسه 1 فصل3 تالس در مثلثهندسه 2 استدلالهندسه 2 تبدیلات هندسیهندسه 2 دایرههندسه 2