دریافت فایل با موضوع*مبانی نظری استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها*

سکونتگاه های غیررسمی,مبانی نظری اسکان غیر رسمی,توسعه سکونتگاه های غیررسم,مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی,مبانی نظری توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی,راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی,توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با سرمایه اجتماعیمبانی نظری استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها|42078809|qa|
در این پست قصد معرفی فایل مبانی نظری استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها را داریم با ما همراه باشید.

هدف از این می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات152حجم770/98 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها می باشد. که شامل دو بخش می باشد. در بخش اول به مرور پایه های مفهومی و تجربی مرتبط با اسکان غیررسمی خواهیم پرداخت. و در بخش دوم به تشریح کامل سرمایه اجتماعی می پردازیم.

در ابتدا به تعریف و ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی می پردازیم. در ادامه مروری بر سیر اسکان غیررسمی در ایران و جهان خواهیم داشت. بعد از ان طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی تشریح می شوند. بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه موضوع مهم بعد این نوشتار است. در قسمت بعدی به فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی می پردازیم. در آخر بخش اول نیز رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی بیان می شوند.

در بخش دوم به اهمیت سرمایه اجتماعی می پردازیم. انواع نظریه های سرمایه اجتماعی بیان می شوند. عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی بررسی می شوند و در آخر الگوهای سرمایه اجتماعی تشریح می شوند.

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری پژوهش
بخش اول: مرور پایه های مفهومی و تجربی مرتبط با اسکان غیررسمی
2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی 5
2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی 6
2-2-1- اقتصادی 7
2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد 8
2-2-2- فرهنگی 10
2-2-3- اجتماعی 10
2-2-4- حقوقی 10
2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک 11
2-2-5- کالبدی 11
2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی 12
2-2-6- مسکن 12
2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی 13
2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی 13
2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان 15
2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی 16
2-4-1- تهاجم سازمان یافته 17
2-4-2- تصرف خزنده 18
2-4-3- بازتقسیم زمین 18
2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی 19
2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 21
2-6-1- عوامل ساختاری جامعه 23
2-6-2- عوامل سازمانی 23
2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی 23
2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین 24
2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن 24
2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری 24
2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی 25
2-7-1- تعریف فقر: 25
2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی 26
2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها 28
2-8-1- بانک جهانی (Word Bank) 28
2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT) 30
2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP) 32
2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی 33
2-9-1- دسته اول: لیبرال 33
2-9-2- دسته دوم: رادیکالی 33
2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی 34
2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی: 34
2-10-1- دوره اول (دهه 1960) 35
2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری 37
2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری 38
2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی: 39
2-10-2- دوره دوم (دهه 1970) 40
2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات 42
2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی) 43
2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی) 46
2-10-2-4- رویکرد خودیاری 46
2-10-3- دوره سوم (دهه 1980) 47
2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی 49
2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی 51
2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر) 58
2-10-4-1- حکمروایی خوب 58
2-11- جمع بندی و نتیجه گیری 65


بخش دوم: مرور مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی
2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی 68
2-13- تعریف سرمایه اجتماعی 69
2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی 70
2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی 71
2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی 71
2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی 71
2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی 72
2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی 72
2-15-2- دیدگاه شبکه ها 73
2-15-3- دیدگاه نهادی 74
2-15-4- دیدگاه هم افزایی 75
2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی 76
2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی 76
2-16-2- ثبات 77
2-16-3- ایدئولوژی 77
2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر 77
2-17- سنجش سرمایه اجتماعی 78
2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی 78
2-17-2- سطوح تحلیل 79
2-17-2-1- سطح خرد 79
2-17-2-2- سطح میانی 80
2-17-2-3- سطح کلان 80
2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی 81
2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی 81
2-20- جمع بندی و نتیجه گیری 85

منابع
منابع 131
منابع فارسی: 131
منابع لاتین 135


فهرست جداول
جدول 2-1- ویژگی های بخش رسمی و غیررسمی 9
جدول 2-2- اصطلاحات رایج برای توصیف سکونتگاه های غیررسمی 19
جدول 2-3- معیارهای طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی 20
جدول 2-4- عمده ترین طبقه بندی های تحلیل محله های تهیدستان 21
جدول2-5- دوره های زمانی و فعالیت های مرتبط بانک جهانی در سکونتگاه های غیررسمی 29
جدول2-6- دلایل تشکیل اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 34
جدول2-7- اجزای پروژه بهسازی و ارتقای محله کم درآمدها 45
جدول 2-8- عناصر و اجزای بهسازی از نگاه ائتلاف شهرها 45
جدول 2-9- شاخص های ظرفیت: عرصه ها و عوامل 56
جدول 2-10- ویژگی های حاکمیت خوب شهری 63
جدول2-11- تعاریف سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان مختلف 69
جدول2-12- چهار نظریۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی 76
جدول 2-13- ویژگی های الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی 79
جدول2-14- شاخص های سرمایه اجتماعی 82
جدول2-15- شاخص های سرمایه اجتماعی گروترت (1998) 82
جدول2-16- سنجه های محوری سرمایه اجتماعی، تعیین کننده ها و پیامدها 83
جدول2-17- شاخص های سرمایۀ اجتماعی و معنای مفهومی شاخص ها 84


فهرست شکل ها
شکل 2-1- تاثیر عوامل داخلی و خارجی در پیدایش و توسعه سکونتگاه غیررسمی 16
شکل 2-2- عوامل اصلی در شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 22
شکل 2-3- جنبه های مختلف فقر شهری 26
شکل 2-4- پیامدهای انباشتی فقر شهری 27
شکل 2-5- شکل گیری محله های فقیرنشین و رابطه آن با فقر 27
شکل 2-6- چارچوب نظری توانمندسازی و ارتقای محیطی اسکان غیررسمی 57
شکل 2-7- عوامل موثر بر تسهیل حاکمیت خوب 60
شکل 2-8- روابط کنشگران شهری 62
شکل 2-9- ویژگی های حکمروایی خوب شهری 64
شکل 2-10- جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی 67
شکل 2-11- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی 80


"

مطالب دیگر:
شقایق دریاییزیست گیاه شناسیپاورپوینت آموزش تجزیه و تحلیل صورت ها و نسبت های مالی پروژه درس حسابداری تطبیقی؛ حسابداری و گزارش های مالی دولتی (فایل ورد + پاورپوینت)frp گوشی j700hترمیم بوت y560-u02پاورپوینت تعادل کار و زندگیدانلود مقاله بررسی محبوب ترین سیستم عامل های موبایلدانلود مقاله همه چیز درباره هوش مصنوعیپاورپوینت چاپگرهای 3 بعدیآموزش لیزرل در چند دقیقه!!!پاورپوینت دولت کارآفرینپاورپوینتی جامع در مورد کارآفرینیپاورپوینت جامع کارآفرینی، خلاقیت و نوآوریپاورپوینت مدیریت جهادینمونه گزارش پروژه توسعه محصول جدیدآموزش لینگو (LINGO) پاورپوینت خانه های هوشمندفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 19 - Saving and Printingفیلم آموزشی فتوشاپ برای شروع - 20 - Basic Compositingمجموعه 65 عکس از نماهای داخلی سینمافایل فلش فارسی تبلت چینی w706_mb_v3.1عیب یابی بخاری گازی + wordمقاله ی ترانسفورماتورهای اندازه گیریپاورپوینت مبلمان شهری